?????


അയാളുടെ നോട്ടം രുക്ഷമായിട്ടും
തോന്നിയിരുന്നില്ല ഞാന്‍ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിരുന്നതായി.
എന്‍റെ കൈകള്‍ പിന്നിലേക്ക് ബന്ധിക്കുമ്പോഴും
അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഞാന്‍ ചെയ്ത തെറ്റ്.
വാ തുന്നുമ്പോഴും അസ്ഥികള്‍ അടിചൊടിക്കുമ്പോഴും
പറഞ്ഞില്ല അവര്‍ എന്‍റെ തെറ്റെന്തെന്ന്‍.
പെരുവിരല്‍ താവുമ്പോഴും കഴുത്തില്‍ മുറുക്കിയ കയറില്‍ രക്തം പടരുമ്പോഴും
ആരും പറഞ്ഞില്ല ഞാന്‍ ചെയ്ത പാപം.